fbpx Skip to main content Skip to search

Книговодство за лица и микро претпријатија

 

Личното сметководство

Личното сметководство е можност за малите фирми и индивидуите кои сакаат да ѓи максимизираат своите финансиски приходи. За секој наш клиент  одредуваме посебен службеник, со кој клентот има постојана комуникација и кој одблиску го следи неговото работење. Сметководотеилот има континуиран увид во финансиските и други текови на фирмата. Во квартални периоди или во секој друг момент кога ќе се оцени дека е потребна анализа. Состојбите во компанијата се анализираат од поширок (обично трочлен) тим. Се со цел што поквалитетно да се извршат потребните анализи или проценки од значење за работењето на компанијата.  Во критични моменти за компанијата бројот на специјализираните консултанти кој треба да извршат проценки, анализи или дадат финансиски совети се зголемува.

Однос со клиенти

Личниот, професионален и етички  однос на вработените во Александар – АК кон нашите клиенти е од значење за харизмата на нашата компанија. Нешто што постојано се надградува и усовршува со квалитетни менаџмент решенија.