fbpx Skip to main content Skip to search

Административни услуги

административни услуги
административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Покрај книговодствените ,тимот на Александар АК ви нуди и помош во административните  работи  и тоа: совети во изработка на вашите фактури, меморандуми, испратници и други документи,помош во изработката на евиденционите книги (Книга на влезни и излезни фактури, дневен финансиски извештај, Матична евиденција на вработените, евиденција во трговијата, приемни калкулации, магацинско работење и  друго). Организација на систем за проток на документи во системи со повеќе организациони единици,стручна помош во организација и вршење на редовни и вонредни пописи.

Исто така Ви нудиме правни совети и услуга во пријавувањето и одјавувањето работници во Агенцијата за вработување, помош во разни кадровски проблеми и промени а особено околу технолошкиот вишок и одењето во пензија, составување мобинг изјави, дополнителни договори за работно ангажирање,договори за дело,трговско посредување, франшиза,издавање под наем на недвижности,машини опрема и работна сила.

БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

Во банкарскиот промет ви нудиме помош во девизното работење, составување на извештаи за Народна Банка, совети и помош во платниот промет а особено околу работата со кодови, токени, фискални апарати. Нашето искуство ке Ви помогне во изборот на најповолна банка соработник особено ако сте почетник во бизнисот преку споредбен преглед на условите кои ги нудат деловните банки.

TAX REDUCTION RELATED TO COSTS

  • One
  • Two
  • Three

GROWTH IS YOUR FRIEND

  • One
  • Two
  • Three

Management accounting focuses on the measurement, analysis and reporting of information that can help managers in making decisions to fulfil the goals of an organization. In management accounting, internal measures and reports are based on cost-benefit analysis, and are not required to follow the generally accepted accounting principle

Tax accounting in the United States concentrates on the preparation, analysis and presentation of tax payments and tax returns. The U.S. tax system requires the use of specialised accounting principles for tax purposes which can differ from the generally accepted accounting principles (GAAP) for financial reporting.

Depending on its size, a company may be legally required to have their financial statements audited by a qualified auditor, and audits are usually carried out by accounting firms.