fbpx Skip to main content Skip to search

Советување за даноци

Даночно советување по професионални стандарди

Даноци советување
сметководство
книговодство

ДАНОЧНО СОВЕТУВАЊЕ

Во текот на своето долгогодишно постоење и практично искуство, го развивме даночното советување како посебна гранка во своето работење. Правилното менаџирање на даноците е од особена важност за правилно функционирање на една компанија.

Со нашиот консалтинг за даноци, помагаме на нашите клиенти да имаат јасна слика за плаќањата на своите даноци. Истовремено, помагаме и во нивно планирање и оптимизација.

Македонскиот даночен систем побарува запазување на книговодствените принципи. Секогаш сме во постојана комуникација со сите релевантни државни и други институции, со цел да обезбедиме висок квалитет на даночниот консалтинг.

СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ

Покрај актуелните даночни совети, даваме помош и во стратешко планирање на даночните оптоварувања во текот на подолг деловен период разграничен по циклуси.

Преку сопствено финансирано истражување Александар-АК поседува листи со бизнис локации на неразвиени подрачја во Македонија. Во тие подрачја, инвестирањето е пропратено со даночни олеснувања, а истите се класифицирани зависно од дејностите кои се погодни за одбраната локација, со стручни дополнувања за специфичните моменти на секое од нив.

Видови на даноци

Видови даноци АК

Данокот претставува јавен приход за извршување на државни потреби, односно парични средства кои државата ги наплаќа од физичките и правните лица. Даноците се примарен извор за финансирање на македонскиот буџет.

Кои се основните елементи на даночниот систем и како се делат даноците според предметот на оданочување?

Прочитајте повеќе

Како се пресметува данок на добивка?

Данок на добивка АК

Данокот на добивка се пресметува како разлика помеѓу приходите и расходите. Сметководствените бироа имаат задача правилно да го утрврдат данокот на добивка и да го поднесат преку даночниот биланс до УЈП.

Пресметката за данокот на добивка се категоризира во три групи. Погледнете како точно може да се пресмета истиот.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ