fbpx Skip to main content Skip to search

Советување за даноци

сметководство
книговодство

ДАНОЧНО СОВЕТУВАЊЕ

Александар АК во текот на своето долгодишно постоење и практично искуство го разви даночното советување како посебна гранка во своето работење и го издигна на ново повисоко ниво. Покрај актуелните даночни совети дава помош и во стратешкото планирање на даночните оптоварувања во текот на подолг деловен период разграничен по циклуси.

 

Така на пример на градежните фирми кои во почетокот на инвестициониот циклус (припремата и старт на градбата) имаат даночен поврат , а во финишот на циклусот имаат високи даночни оптоварувања им се нуди специјализирана програма за минимален износ на резерви на обртни средства. Kои фирмата треба да ги планира за да го избегне наглиот притисок на даночните обврски во текот на продажбата која обично ( на пример кај градбата на становите)е на крајот на циклусот.

СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ

Преку сопствено финансирано истражување Александар АК поседува листи со бизнис локации на неразвиени подрачја во Република Македонија. Во тие подрачја инвестирањето е пропратено со даночни олеснувања , а истото е класифицирано зависно од дејностите кои се погодни за одбраната локација со стручни дополнувања за специфичните моменти на секое од нив.

 

Со цел секогаш да сме актуелни во своите даночни совети. Ние сме во постојана жива комуникација со сите релевантни државни и други институции, се со цел да обезбедиме висок квалитет на даночниот консалтинг.

ДАНОКОТ ВО СООДНО СО ТРОШОЦИТЕ

  • One
  • Two
  • Three

РАСТЕЊЕТО Е ВАША ИДНИНА

  • One
  • Two
  • Three

Менаџирање на вашите финансии

Менаџмент сметководството се фокусира на мерења, анализи и извештаи кои ќе ви помогнат да донесете правилни одлуки во раководење на организацијата. Во менаџмент сметководството , внатрешните мерења и извештаи се врз основ на трошок- бенефит (исплатливоста) анализа и не се бара од нив да ги следат сметководствените приниципи.

Даноци и трошоци

Даночното сметководство во Македонија е концентрирано на подготовка, аназила и негово предавање, како и повраток на истиот. Македонскиот даночен систем побарува запазување на книговодствените принципи.

Инвестиции и нивни враќања

Во зависност од големината на компанијата , од некој компании ке биде побарано извештаите и анализите да биде изготвени од лиценцирано книговодствено биро.