I. Договор во Ваша корист

 • Александар-АК е Ваш овластен претставник пред даночните институции
 • Александар-АК ги заштитува информациите кои ни ги доверувате

II. Финансиско Сметководство

 • Книжење на изводи (денарски и девизни)
 • Книжење на влезни и излезни фактури
 • Книжење на благајна
 • Утврдување на сите трошоци и приходи
 • Утврдување добивка/загуба на фирма
 • Завршна сметка

III. Консалтинг

 • Известување за измени во законите
 • Совети за правилно финансико работење
 • Совети за водење финански и евиденциони книги
 • Практични упатства за подобра организациска поставеност на фирмата