Секој сопственик на фирма/компанија треба да знае дали подлежи на данокот на добивка и како истиот се пресметува.

 

Кои се правни облици подлежат на данокот на добивка?

 1. Трговците поединци
 2. Друштвото со ограничена одговорност едно лице-ДООЕЛ
 3. Друштвото со ограничена одговорност-ДОО
 4. Акционерски друштва-АД

Важно: САМО ДОКОЛКУ КОМПАНИИТЕ ОСТВАРУВААТ ПОВЕЌЕ ОД 3.000.000 ден приходи во текот на една година.

Кои организациони облици се исклучени од данокот на добивка?

 1. Здруженија на граѓани
 2. Фондации
 3. Странски организации
 4. Други здруженија регистрирани според законот за здруженија и фондации

*Кај овие организацони облици приходите отстварени по основ на: приходи од членарини, доброволни прилози, донации, грантови, подароци. Но доколку истите обавуваат стопанска дејност нивниот приход се оданачува со 1% на вкупните приходи остварени од стопанската дејност (доколку надминуваат над 1.000.000 денари).

 

Како точно се пресметува данокот на добивка?

Данокот на добивка се пресметува како разлика помеѓу приходите и расходите. Сметководствените бироа имаат задача правилно да го утрврдат данокот на добивка и негово поднесување преку даночниот биланс до управата за јавни приходи.

Пресметката за данокот на добивка се категоризира во неколку групи:

 1. Компании кои отстваруваат приходи помалку од 3.000.000 денари/годишно – не подлежат на данок од добивка.
 2. Компании кои отстваруваат приходи помеѓу 3.000.001 и 6.000.000 денари/годишно- можат да го одберат плаќањето на данокот (ДБ-ВП или ДБ подолу објаснето).
 3. Компании кои отстваруваат приходи повеќе од 6.000.001 денари/годишно – подлежат на данок на добивка од 10% (на разликата помеѓу приходите и расходите)

Термини: “ДБ“ – Даночен биланс за оданочување на добивка
“ДБ-ВП“ – Даночен биланс за оданочување на вкупен приход

Група 1: Компании кои отстваруваат приходи помали од 3.000.000 денари

Сите компании кои отстваруваат приходи помали од 3.000.000 денари нe подлежат на данок од добивка.

Група 2: Компании кои отстваруваат приходи помеѓу 3.000.000 и 6.000.000 денари

Сите компании кои остваруваат приход повеќе од 3.000.000 а помалку од 6.000.000 денари може да одберат начин на пресметка на оданочување: ДБ 10% на разликата помеѓу приходите и расходите или ДБ-ВП 1% на вкупните приходи остварени во тековната година.

 • Пример на оданочување со ДБ 10% (приходи-расходи):

Фирмата Александар-АК има приходи отсварени во износ од 5.000.000 ден и расходи(трошоци) од 4.000.000 ден. Даночната основица за пресметка на данок на добивка метод ДБ е 5.000.000-4.000.000=1.000.000 на разликата помеѓу приходите и расходите се пресметува 10% во случајов 1.000.000 * 10%. Пресметката на данокот на добивка со методот на ДБ изнесува 100.000 ден. 

 • Пример на оданочување со ДБ-ВП 1% на целиот приход:

Фирмата Александар-АК има приходи отсварени во износ од 5.000.000 ден и расходи(трошоци) од 4.000.000 ден. Даночната основица за пресметка на данок на добивка на вкупен приход ДБ-ВП или 1% на целосните приходи во случајот 5.000.000 ден * 1% или 50.000 ден. 

Доколку фирмата Александар-АК треба да одбере во оваа ситуација повеќе би им одговарало пресметка на данокот на вкупен приход или ДБ-ВП, со што би заштедиле 50.000 денари. Фирмата Александар-АК треба да земе во предвид дека со одбирање на овој метод не смее да го промени во наредните 3 години. 

 

Група 3: Компании кои отстваруваат приходи повеќе од 6.000.000 денари/годишно

Сите компании кои остваруваат приходи повеќе од 6.000.000 денари годишно подлежат на 10% данок на добивка.
Данокот на добивка кај овие компании изнесува 10% на разликата помеѓу приходите и расходите.

 • Пример на оданочување со ДБ 10%(приходи-расходи):

Фирмата Александар-АК отсварила приходи од 9.000.000 ден и расходи од 6.000.000 ден  (9.000.000-6.000.000 = 3.000.000) отсварувајки добивка од 3.000.000ден на која подлежи данок на добивка од 10% и тоа (3.000.000* 10%) 300.000ден

 

За повеќе информации, чувствувајте се слободни да нè контактирате.

Книговодствено биро Александар-АК 

Вашиот финански архитект

Дали ова беше корисно?

Да НЕ