СМЕТКОВОДСТВЕН КАЛКУЛАТОР  

  За да добиете брза понуда за вашиот сметководствен- трошок, пратете ни ги вашите информации преку пополнување на полињата на калкулаторот од вашата лева страна. Нашата фирма ќе ви ја достави  најдобрата понуда за вашиот бизнис во најкраток можен рок.

  Што добивате во цената ?

  I. Договор во ваша корист:

  • Александар-АК е Ваш овластен преставник пред даночните институции.
  • Александар-АК ги заштитува информациите кои ни ги доверувате.

  (Управата за јавни приходи, Централен ригистар, Агенција за вработување, Пензиско инвалидско осигурување, Здравствено осигурување)

   

  По прифаќање на цената понудена од нашиот калкулатор, во таа цена се вклучени:

  II. Финансиско Сметководство

  1. Книжење на изводи ( денарски и девизни);
  2. Книжење на влезни и излезни фактури;
  3. Книжење на благајна;
  4. Утврдување на сите трошоци и приходи;
  5. Утврдување добивка / загуба на фирма;
  6. Завршна сметка

  III.Консалтинг

  1. Известување за измени во законите;
  2. Совети за правилно финансико работење;
  3. Совети за водење финански и евиденциони книги;
  4. Практични упатства за подобра организациска поставеност на фирмата.

  Вашата доверба е пресудна во работата на Александар -АК.