Работниот однос на странски државјани во Македонија е значајна тема за бизнисите, а за која често се појавуваат дополнителни прашања. 

Потребата за дозвола на престој за странци се јавува како кај интернационалните бизниси кои сакаат да инвестираат во земјава и да донесат сопствен кадар, така и за локалните бизниси кои сакаат да инвестираат во интернационални засилувања.

 

Што вели Законот околу ова прашање?

Со измените во Законот за странци, како и Законот за вработување и работа на странци во Македонија, донесен во 2015-та година, воведена е единствена дозвола за престој и работа на странец.

Според Законот, како странец се смета секое вработено лице во Македонија, кое врз основа на договор за вработување ќе заснoва работен однос кај работодавач чие седиште или место на живеење е во државата, или кога ќе стекне статус на самовработено лице.

 

Привремен престој заради работа во Македонија може да се одобри за три намени: 

  • вработување на странец
  • сезонско вработување на странец
  • упатени работници

 

Случаи на привремен престој на странци

Исто така, странски државјанин може привремено да престојува и работи и врз основа на потврда за регистрација за работа во согласност со Законот, доколку работата што се врши е максимум до 60 дена. За оваа цел, потребно е да се добие позитивно мислење од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.  

Постојат и уште неколку случаи со кои странец може да стекне работна дозвола за привремен престој, а за кои исто така треба да се обрати до Агенцијата за вработување:

  • дозвола за привремен престој заради работа врз основа на семејно обединување
  • дозвола за привремен престој заради работа на член на потесното семејство на државјанин на територијата на Македонија
  • дозвола за привремен престој заради работа поради хуманитарни причини – право на азил, статус на бегалец, супсидијарна заштита, или привремена заштита

 

Во случај доколку е потребен престој на странци во Македонија за краткотрајни услуги од типот на: креативни услуги од областа на културата, трговски саеми, услуги за итни случаи, како и работи кои ги вршат странци кои престојуваат заради студирање, не е потребна работна дозвола.

 

Како се врши пријавување на странец за работна дозвола?

Потребни се неколку елементи потребни за да може да се пријави странец во Македонија како вршител на дејност: ППР образец, СПО образец, овластување на овластено лице, лична карта за странец (дозвола за престој), како и работна дозвола за вработување по претходно спроведена постапка согласно Законот.

Оваа постапка често знае да претставува дополнителен логистички товар и правен лавиринт, кој може да ги обесхрабри Вашите напори да го проширите Вашиот кадар со квалитетен тим од странство, или пак да проширите определен надворешен бизнис во рамките на Македонија.

Сепак, ние сме тука за Вас! Доколку сакате консултација или било каква помош околу пријавувањето на странски државјани кои Ви се потребни за вршење на дејности за Вашиот бизнис, сметководственото и консултативно биро Александар-АК е достапно постојано за Вас. Контактирајте нè веднаш.