fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for Сметководство

Избери вистинско сметководство

Како да го изберам вистинскиот сметководител за мојот бизнис?

Една од најважните одлуки која треба да се направи при започнување на секој бизнис, но и за веќе постоечки и растечки компании, е изборот на соодветно сметководство. Иако навидум ова делува како многу едноставна работа, сепак треба да се има на ум дека од овој избор ќе зависи идната финансиска слика на вашата компанија.

Добар сметководител ќе помогне во ширењето на вашиот бизнис, при што ќе внимава на вашиот буџет, додека лош избор на сметководство може да ве чини многу пари на долг рок.

Кои се најчесто поставувани прашања кога е во прашање изборот на сметководител?

Прочитај повеќе
данок на добивка

Кој сè подлежи на данок на добивка? Како се пресметува истиот?

Секој сопственик на фирма/компанија треба да знае дали подлежи на данокот на добивка и како истиот се пресметува.

 

Кои се правни облици подлежат на данокот на добивка?

 1. Трговците поединци
 2. Друштвото со ограничена одговорност едно лице-ДООЕЛ
 3. Друштвото со ограничена одговорност-ДОО
 4. Акционерски друштва-АД

Важно: САМО ДОКОЛКУ КОМПАНИИТЕ ОСТВАРУВААТ ПОВЕЌЕ ОД 3.000.000 ден приходи во текот на една година.

Кои организациони облици се исклучени од данокот на добивка?

 1. Здруженија на граѓани
 2. Фондации
 3. Странски организации
 4. Други здруженија регистрирани според законот за здруженија и фондации

*Кај овие организацони облици приходите отстварени по основ на: приходи од членарини, доброволни прилози, донации, грантови, подароци. Но доколку истите обавуваат стопанска дејност нивниот приход се оданачува со 1% на вкупните приходи остварени од стопанската дејност (доколку надминуваат над 1.000.000 денари).

 

Како точно се пресметува данокот на добивка?

Прочитај повеќе
smetkovodstven kalkulator

Колку чини професионално сметководство?

  КОЛКУ ЧИНИ ВАШЕТО СМЕТКОВОДСТВО ?

  За да добиете брза понуда за вашиот книговодствен трошок, пратете ни ги вашите информации преку пополнување на полињата на калкулаторот од вашата лева страна. Нашата фирма ќе ви ја достави  најдобрата понуда за вашиот бизнис во најкраток можен рок.

  За Александар-АК

  Александар-АК сметководственото биро е основано во 1999 година. Повеќе од 21 година секојдневно опслужуваме повеќе од 350 компании, локални и интернационални. Мисијата на нашата компанија е да изградиме цврста бизнис врска со секој од клиентите која ќе се потпира на сигурност и доверба. Високата експертиза е гаранцијата позади нашата работа. Таа помагаат во градењето на довербата. Задоволните клиенти ни се единствена цел, па затоа како компанија инвестираме секојдневно во дигитализација која ја зголемува нашата ефикаснот и навремена достпаност на информацијата до нашите клиентите. 

  Вашиот бизнис ни е еднакво важен како и нашиот.

  Прочитај повеќе

  Безкаматни кредити за микро, мали и средни компании

  Втор повик за финансиска помош на работодавачите од приватниот сектор опватени микро мали и средни компании. 

  Развојната Банка на Р.С.Македонија објави втор повик за помош на компаниите во оджување на нивното текновно работење. Вкупниот износ одреден за оваа помош изнесува 492.000.000,00 денари.

  Кој се може да поднесе апликација за кредит?

  Претпријатија од сите дејности, кои се регистрирани во Република Северна Македонија, со број на вработени до 250 лица, а коишто ги исполнуваат следните критериуми:

  Прочитај повеќе
  Direktna finansiska pomosh na zagrozenite industrii

  Државна помош кон загрозените индустрии

  ЈАВЕН ПОВИК БР.1
  за поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на
  трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија
  од Посебниот кредитен фонд

  I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

  Предмет на овој јавен повик е поднесување на апликации т.е. кредитни барања за доделување на средства од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), за директна поддршка на трговските друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија, со намена за обртни средства вклучително и средства за подобрување на ликвидноста на компаниите.
  Средствата од Посебниот кредитен фонд се во сопственост на Владата на Република Северна Македонија.
  Вкупниот расположив буџет за овој јавен повик изнесува 338.250.000,00 денари.

  II. УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

  Прочитај повеќе
  Zavrsna smetka

  Завршната пресметка е задолжителна за сите правни субјекти

  Завршната пресметка е задолжителна за сите правни субјекти! 

  Сметководственото биро Александар- АК ве известува дека крајниот рок за поднесување на завршна сметка е 29.Февруари во хартиена форма и 15.Март во дигитална верзија. 

  Кој се е законски обврзан да поднесе завршна сметка? 

  1. Сите Видови на правни лица (Јавни ,Командитни Трговски друштва, АД, Доо, Дооел,)

    

  2. Граѓани кои вршат самостојна дејност (Нотари,адвокати,Самостојни Автопревозници, Таксисти, Трговци -Поединци, Занаетчии и слично ).Рокот за поднесување на завршна сметка кај оваа група на обврзници е (исклучиво!) до 28.Февруари 2020 година.

    

  3. Здруженијата на граѓани (Спортски друштва,Општествени организации, Синдикати,)се истотака обврзани за поднесување на завршна сметка. 

  Таксата за поднесување на годишна завршна сметка во хартиена форма изнесува 2.100 денари. 

  “Завршната сметка е од големо значење за работењето на компанијата. “

  Прочитај повеќе
  Книговодство, плати

  Известување за зголемување на минималната плата и субвенционирање на придонеси

  Зголемување на минилна плата и субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување при зголемување на плата.

   

  Информираме дека заклучно месец Декември 2019 задолжителната минималната плата ќе изнесува 14.500 ден. Доколку сте Вие или ваш вработен пријавен на минимална плата истата треба да ја промените 14.500 заклучно месец Декември. Субвенционирање на придонесите за минимална плата се добива на разликата од 12.600 (предходната минимална плата)  до 14.500 (ново назначената минималанта плата).

  Напомена: персоналниот данок од 10% во промената на минималната плата останува на терет на компанијата. 
   

  Кој може да користат субвенционирање на придонеси

  Прочитај повеќе
  Книговодство регрес за годишен одмор

  Најнови информации за пресметката на регресот за годишен одмор!

  Регресот за годишен одмор работодавецот мора задолжително да го исплати на секој вработен кој бил во работен однос најмалку 6 месеци.

  На кои врaботени им следува регрес за годишен одмор и колку изнесува?


  На секој вработен кој работел најмaлку 6 месеци кај ист работодавач во текот на една календарска година му следува надомест по основ на регрес за годишен одмор познат како К-15.  Минималниот регрес за годишен одмор изнесува 40% од просечната исплатена нето плата во РМ во предходните три месеци.

  Последните податоци за просечна нето плата се за месец мај која изнесува 24.509 ден.

  Детално елаборирање и пресметка на регресот за годишен одмор.


  Да ве предупредиме – 40% од просечната нето плата во Република Македонија, а не просечна плата во вашата компанија. Просечната плата во РМ се менува често, па така зависно од месецот во кој сакате да го исплатите регресот за годишен одмор треба да проверите во тој месец колку е просечната плата во РМ.

  Според анализите и просекот кој го зема книговодственото биро Александар-АК ве советуваме:

   

  Прочитај повеќе